ชื่อ - นามสกุล :นางพัชณีย์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :นายทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :patchanee@ptw-nk.ac.th