การเปิดเผยข้อมูล OIT | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย

การเปิดเผยข้อมูล OIT

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O9)


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1043660499

                                                                   ชื่อสถานศึกษา  (ไทย ) : พระธาตุบังพวนวิทยา
                                                               ชื่อสถานศึกษา  (อังกฤษ ) : Prathatbangphuanwittaya School
                                                                                                               ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลพระธาตุบังพวน
                                                                                                          อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
                                                                                       โทรศัพท์  :  042-414565

                                                                                          โทรสาร : - 
                                                                              ระดับที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                          เว็บไซต์ : https://www.ptw-nk.ac.th/
 

แผนที่พิกัดโรงเรียน

M9J+HXR ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43100การบริหารงาน (O11 – O18)016 โดย พัชณีย์ แสงจันทร์การบริหารเงินงบประมาณ (O19-O22)


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)


การส่งเสริมความโปร่งใส (O27-O30)

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

 

 

O30 โดย พัชณีย์ แสงจันทร์

 

 

 

 

 

 


การป้องกันการทุจริต (O31-O43)