โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย