การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย