กิจกรรม Smart School in Box วิทยาศาสตร์สนุก พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน   ศึกาาดูงาน การประเมินตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว   ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ชมรมเยาวชนสร้างชาติ  กิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด  (คอรัป“ฉัน”ไม่ขอรับ)   โครงการ “จิตอาสาพัฒนาทักษะธุรกิจดิจิทัล” (พี่สอนน้อง)  เข้าชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิชาการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด” นำเสนอผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)