ทำเนียบบุคคลากร


  


ชื่อ : นายสมคิด มหาเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : นางอรัญญา สาริกา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : นางศิริวรรณ ช่อช้อย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : นางกมลทิพย์ คินาพิทย๋
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : นางสาวชลธิชา มัสยามาตย์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :


ชื่อ : นางพัชณีย์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : นายทะเบียน
อีเมล์ : patchanee@ptw-nk.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป