ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (ช่วงชั้นที่ ๓-๔) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐๒-๑๐๗๐๘๖๓ โทรสาร ๐๒-๑๐๗๐๘๖๓ http://www.ptw-nk.ac.th  

 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
                  

                   ตราประจำโรงเรียน        “ พระธาตุบังพวน ”
                   สีประจำโรงเรียน           “ เหลือง – เทา ”
                   สุภาษิต                       “ สุวิชาโน ภวัง  โหติ ”
                   คำแปล                        “ ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ ”
                   ปรัชญา                        “ เรียนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม ”
                   ต้นไม้ประจำโรงเรียน     “ ต้นคูน ”
 
            วิสัยทัศน์
          โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จะเร่งรัดพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
            พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา            
๒. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
          เป้าประสงค์
๑. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๔. นักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 
           อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                       ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  มีจิตสาธารณะ
           เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                       มารยาทดี มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต