ที่ตั้งโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1043660499

                                                                   ชื่อสถานศึกษา  (ไทย ) : พระธาตุบังพวนวิทยา
                                                               ชื่อสถานศึกษา  (อังกฤษ ) : Prathatbangphuanwittaya School
                                                                                                               ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลพระธาตุบังพวน
                                                                                                          อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
                                                                                       โทรศัพท์  :  042-414565

                                                                                          โทรสาร : - 
                                                                              ระดับที่เปิดสอน  :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                                                          เว็บไซต์ : https://www.ptw-nk.ac.th/

(ข้อมูล ณ วันที่  9  กันยายน 2565  เวลา 15.00 น.)
 

.

แผนที่พิกัดโรงเรียน

M9J+HXR ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43100