จิตศึกษา PBL และ PLC

โรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

     โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC โดยเริ่มทดลองดำเนินโครงการนี้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 และเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาด้วยนวัตกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบเรื่อยมา ภายใต้การดูแลของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา และด้วยการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย
.
    
.
    
.
     "จิตศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง ค้นพบตัวเอง และเป็นตัวเอง " (วิเชียร ไชยบัง. 2562 พิมพ์ครั้งที่ 8) การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อไปให้ถึงปัญญา ปัญญาเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งใดๆ ความมีปัญญา คือภาวะที่หลุดออกจากความไม่รู้และหลุดออกจากสิ่งครอบงำ หรือสิ่งยึดเหนี่ยวทั้งมวลได้ด้วย การหลุดออกจากสิ่งไม่รู้หรือสิ่งครอบงำจิตวิญญาณย่อมเป็นอิสระ อิสระย่อมเป็นสุข
     การมีความรู้มากไม่ได้ทำให้ม่ีความสุขมากขึ้น ความรู้อาจเป็นได้ทั้งเครื่องมือช่วยคนอื่น หรือ เครื่องมือสำหรับหาประโยชน์จากคนอื่น การจัดการศึกษาจำเป็นต้องสร้างการเรียนรู้อย่างองค์รวมเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ทั้งองค์รวมภายในคนคนหนึ่ง และองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์กันอยู่ในระบบใหญ่ ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์และสมดุล ถึงพร้อมด้วยปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
.
    
.
     ปัญญาภายใน เป็นความเข้าใจต่อตัวเองทั้งในมิติทางกายภาพและมิติของพลังงานขับเคลื่อน เข้าใจต่อชีวิตและการมีชีวิต เข้าใจต่อโลกและจักรวาล เป็นการเข้าถึงการอยู่อย่างมีเจตจำนง อยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียว อยู่อย่างมีความหมายทั้งต่อตัวเองและต่อสรรพสิ่ง
     ปัญญาภายนอก หมายถึงความเข้าใจต่อโลกภายนอก ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้หรืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
     ปัญญาภายในเป็นความงอกงามไปสู่ความไม่มี  ปัญญาภายนอกเป็นความงอกงามสู่การมี
.
    
.
รูปแบบการทำงานของนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC
.
     
.    
ลักษณะการจัดกิจกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
.
    

    

    

    
.
ตารางวิถีปฏิบัติ และตารางการจัดการเรียนการสอน.
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL
    

    

    

    

    
.
กลับไปด้านบน
.